Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla soutěže o věcné ceny


„TIP na volební výsledek v Jeseníku“

 

1. Pořadatel
Ivo Havlíček, nar. 23.8.1948, občan města Jeseník

(dále jen „Pořadatel“),
pořádá tuto SMS soutěž, jejíž pravidla jsou uvedena na :  

 www.tipnavolebnivysledekvjeseniku.estranky.cz

(dále jen „Soutěž“) a

 jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla

(dále jen „Pravidla“).

 

2. Doba soutěže.
Soutěž probíhá v době od  7.9.2018 do  6.10.2018 13 oo hod

(dále jen Doba soutěže“).
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání soutěže.

 

3. Soutěžící.

Soutěže se může zúčastnit každý občan města Jeseník (tzn. fyzická osoba, která je starší 18 let a má hlášené trvalé bydliště na území Města Jeseník, Česká republika a zašle SMS se svým TIPem na telefonní číslo  735 168 711

v době soutěže.  Z jednoho telefonního čísla může každý zaslat jeden tip.

 

(dále jen,“Soutěžící“).

 

4. Princip Soutěže

Úkolem soutěžícího je správně odpovědět otázku (TIP) :
Kolik procent hlasů (nepřepočtených) získá, každé ze tří uvedených uskupení ve Volbách do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10. 2018

 

ANO2011, Jeseník srdcem (TOP 09), NEZÁVISLÍ JESENÍK

 

a odesláním SMS na tel.č. 735 168 711

 

 

PŘÍKLAD SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÝCH VOLEB:
(Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014)

 

ANO 19,30

TOP 09 (letos jako Jeseník srdcem ) 11,71

NEZÁVISLÍ JESENÍK 5,58
 

Správný TIP tedy se 100 % přesností byl   :      19,30 + 11,71 + 5,58

Ze správných odpovědí budou vybráni výherci (dále jen „Výherce“).

Vítěze a pořadí určí přesnost  SMS TIPu, který bude mít nejmenší odchylku určenou na 0,01 %

počítanou za celek všech tří uskupení.

Správný TIP by byl v roce 2014   19,30 + 11,71+  5,58
 

V případě rovnosti TIPů se počítá přesnost TIPu v pořadí za uskupení
1. ANO, 2. Jeseník srdcem (TOP 09) 3. NEZÁVISLÍ JESENÍK

V případě i této shody TIPu  se shodující Soutěžící o cenu podělí rovným dílem. 

Soutěžící odesláním soutěžní SMS ve které nemusí uvádět žádné osobní údaje, ale souhlasí se zasláním max. 5 SMS zpráv (sdělení) za kalendářní rok na svoje t.č. ze kterého poslal soutěžní TIP, od pořadatele soutěže.

5. Výhra.

Předmětem výhry jsou věcné ceny v hodnotě :

1. cena 9000,- Kč

2. cena 4000,- Kč

3. cena 2000,- Kč  

a to zboží nebo služby dle vlastního výběru a to od podnikatelů se sídlem podnikání ve městě Jeseník. (jakékoliv zboží či služby např. od kola až po masáže), (ceny hradí Pořadatel a to výlučně ze soukromých peněz)

 

6.Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry:

Pořadatel bude Výherce kontaktovat na tel., ze kterého poslal soutěžní TIP

a informovat do 10 dnů od ukončení soutěže.

S Pořadatelem se následně dohodne na způsobu předání Výhry.

Nebude-li ze strany Výherce poskytnuta součinnost pro předání Výhry  do

30 dnů ode dne, kdy byl o ni Pořadatelem požádán, nárok Výherce na
Výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. O míře

součinnosti u jednotlivých Výher rozhoduje Pořadatel v závislosti na typu výhry.

 

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Pro uplatnění a předání výhry, Výherce sdělí pořadateli jméno a příjmení, telefonní číslo a adresu bydliště. Výherce dále bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

 

8. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 30 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

 

9.  Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do soutěže viz.výše vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže

a pro marketingové účely bude Pořadatel zpracovávat jeho e-mail, případně

další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá–li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v

rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu

(zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo

se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Soutěžící souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Pořadatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění podmínek soutěže. Soutěžící má právo být informován, jaké údaje o něm Pořadatel eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Pořadateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním podmínek soutěže.

 

10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy.

 

11.Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení SMS zprávy

dle čl. 7 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

 

12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není

li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.tipnavolebnivysledekvjeseniku.estranky.cz

 

13.Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 7.9.2018

 

 

kontakt na pořadatele :   iwo.havlicek@email.cz